Write a program to find the Area of Circle :-


//Area of Circle

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{

float pie=3.14,radius,area;
printf("Enter radius of the circle:");
scanf("%f",&radius);

area=pie*radius*radius;
	
printf("Area of the Circle is:%f",area);
getch();
}

Output:


Enter radius of the circle:4
Area of the Circle is:50.240002

			

Previous Next